truyenthong
Để có thể duy trì Chương Trình Radio và TV
đem Lời Chúa đến cho mọi người, xin hãy yểm trợ Truyền Thông Mẹ Hằng Cứu Giúp:

 Tôi xin làm ân nhân của Đài Phát Thanh Công Giáo RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP hoặc TV ÁNH SÁNG TIN MỪNG

TÊN HỌ: __________________________________________________
ADDRESS _________________________________________________
CITY ___________________ STATE/ZIP _________________________
TEL ______________________ RADIO ID: _______________________
CHECK #: _______________ NGÀY KÝ _____/______/______________
___ 1 tháng : $ 7.50                       ___ 6 tháng : $ 45.00
___ 2 tháng : $ 15.00                     ___ 1 năm : $ 91.25
___ 3 tháng : $ 22.25                     ___ Đặc biệt : $ ________
___ Yểm trợ lần đầu tiên             ___ Yểm trợ thường xuyên

Xin ký ngân phiếu cho RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP hoặc TV ÁNH SÁNG TIN MỬNG và gửi về:

RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP

TV ÁNH SÁNG TIN MỪNG
2460 Atlantic Ave 
Long Beach, CA 90806

tel: (562) 988-7997
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Yểm Trợ