TV ÁNH SÁNG TIN MỪNG

Chương Trình TVASTM Ngày 20-4-2014 Phần 1

Chương Trình TVASTM là chương trình công giáo do Cơ sờ truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sản xuất và được phát sóng hằng tuần trên SBTN qua hệ thống DIRECT TV và Cable. Ban Sáng từ 6:30am - 7:30pm và Ban Chiều từ 4:30pm - 5:30pm giờ California, U.S.A.


Chương Trình TVASTM Ngày 20-4-2014 Phần 1
Chương Trình TVASTM Ngày 20-4-2014 Phần 2
Chương Trình TVASTM Ngày 20-4-2014 Phần 3
Chương Trình TVASTM Ngày 20-4-2014 Phần 4

Chương Trình TVASTM Ngày 13-4-2014 Phần 1
Chương Trình TVASTM Ngày 13-4-2014 Phần 2
Chương Trình TVASTM Ngày 13-4-2014 Phần 3
Chương Trình TVASTM Ngày 13-4-2014 Phần 4

Chương Trình TVASTM Ngày 6-4-2014 Phần 1
Chương Trình TVASTM Ngày 6-4-2014 Phần 2
Chương Trình TVASTM Ngày 6-4-2014 Phần 3
Chương Trình TVASTM Ngày 6-4-2014 Phần 4

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Tv-Astm