nhasach

 

 

 

* Có đầy đủ các sách suy niệm, tu đức, kinh nguyện; các sách về lịch sử và văn hóa.

* Có các băng Thánh Ca, các cuốn DVD, video đạo đức, các tượng ảnh, áo lễ, kỷ vật...

* Quý vị có thể order qua điện thoại, fax, e-mail:

 

 

 

LIÊN LẠC
 
NHÀ SÁCH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
2458 Atlantic Ave 
Long Beach, CA 90806
ÑT: (562) 424 – 2041 /  FAX: (562) 424 – 2152
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc Nhà Sách

  • Tel. (562) 424-2041

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Nhà Sách Liên Lạc Nhà Sách