TV Ánh Sáng Tin Mừng

tvastmtv

 

 

 

Chương Trình TVASTM là chương trình Công Giáo do Cơ sờ Truyền Thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuôc Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sản xuất và được phát sóng hằng tuần trên SBTN qua hệ thống DIRECT TV và Cable.  

Ban Sáng từ 6:30am - 7:30pm

Ban Chiều từ 4:30pm - 5:30pm giờ California, U.S.A.

 
 
 
 
 
 
LIÊN LẠC
 
RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP & TV ÁNH SÁNG TIN MỪNG
2460 Atlantic Ave 
Long Beach, CA 90806
 
Cha Giám Đốc Giuse Hồ Anh Nghĩa, CSsR
tel: (562) 988-7997 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home About Truyền Thông TV Ánh Sáng Tin Mừng